Animatrix คือ ภาพยนตร์อนิเมชั่นขนาดสั้น 9 เรื่อง อันเป็นเหมือนกับบริบทของ The Matrix ซึ่งจะทำให้รู้รายละเอียดต่างๆ ของ The Matrix ได้ดียิ่งขึ้น 

Advertisements